ŠIPULA, M. Dekodér zpráv RDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Předložená bakalářská práce měla za cíl návrh a realizaci dekodéru RDS. Student detailně prostudoval normu RDS, na základě údajů o dostupných integrovaných obvodech vybral vhodný typ a realizoval testovací vzorek. Teoretická část práce obsahuje detailní popis standardu RDS, jednotlivé typy služeb a jejich využití v ČR a jinde v Evropě. Praktická realizace dekodéru je na vysoké technické úrovni, popis je stručný a výstižný. Nad rámec zadání je dekodér možno připojit k PC přes rozhraní RS 232 a analyzovat přijaté RDS zprávy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Cílem projektu bylo navrhnout, realizovat a zprovoznit dekodér RDS, a to včetně zobrazovací jednotky. Z předložené práce je patrné, že se tyto cíle podařilo splnit. Výsledný dekodér RDS je velice jednoduchý a zřejmě funkční. Student zde využil možnosti aplikovat na příjem RDS integrovaný obvod a minimalizoval tak množství externích součástek. Otázkou je, zda je možné problematiku příjmu RDS řešit i diskrétní cestou. V závěru student konstatuje, že činnost dekodéru byla ve všech testovaných případech bezchybná. Zde by se slušelo více rozebrat podmínky, při kterých byl funkční vzorek testován. Rovněž finanční aspekty zvoleného řešení mohly být diskutovány. I přes menší rozsah obsahuje bakalářská práce všechny podstatné informace. Z formálního hlediska jsem v ní nenašel žádné nedostatky, a to ani gramatického charakteru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Cílem projektu bylo navrhnout, realizovat a zprovoznit dekodér RDS, a to včetně zobrazovací jednotky. Z předložené práce je patrné, že se tyto cíle podařilo splnit.
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20 V závěru student konstatuje, že činnost dekodéru byla ve všech testovaných případech bezchybná. Zde by se slušelo více rozebrat podmínky, při kterých byl funkční vzorek testován. Rovněž finanční aspekty zvoleného řešení mohly být diskutovány.
Formální zpracování práce A 10/10 I přes menší rozsah obsahuje bakalářská práce všechny podstatné informace. Z formálního hlediska jsem v ní nenašel žádné nedostatky, a to ani gramatického charakteru.
Odborná úroveň práce A 47/50 Výsledný dekodér RDS je velice jednoduchý a zřejmě funkční. Student zde využil možnosti aplikovat na příjem RDS integrovaný obvod a minimalizoval tak množství externích součástek.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 15333