BOCEK, J. Laboratorní úlohy využívající průmyslový senzorový systém ADAM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rampl, Ivan

Student svojí bakalářskou prací dovršil sled přípravných úkolů zadávaných v rámci předchozího ročníkového projektu. Jeho úkolem bylo navrhnout a vytvořit průmyslový distribuovaný senzorový systém, složený z modulů firmy Advantech ADAM. Jeho vlastním přínosem bylo navržení a zkonstruování funkčního elektronického vybavení přípravku, vytvoření měřicího virtuálního přístroje pomocí systému LabVIEW a sestavení zadaných laboratorních úloh. Student se v průběhu prací setkával jak s problémy teoretického tak praktického charakteru a byl schopen je samostatně řešit. Pravidelně konzultoval vzniklé situace a systematicky uskutečňoval zadaný úkol. Jeho písemný projev je střídmý a vcelku přesný, a, odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Z těchto důvodů hodnotím jeho práci a aktivitu známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Mišurec, Jiří

Předložená bakalářská práce je zaměřena na aplikaci měřicího systému ADAM a jeho praktické ukázky v rámci laboratorní výuky. Bylo tedy zapotřebí se s tímto systémem především seznámit a pak navrhnout, realizovat a odzkoušet opakovatelnost navržených úloh. Tomu odpovídá charakter práce, která má celkem 62 stran a dále jsou přiloženy soubory s programy a výsledky vzorových měření. Seznam literatury obsahuje celkem 11 položek. Práce je rozdělena na 6 kapitol, obsahuje jak teoretickou, tak i praktickou část. Bakalářská práce působí trochu nesourodým dojmem. O některých pasážích nejsem zcela přesvědčen, zda bylo nezbytné je uvádět, navíc jsou velmi obecné a přehledové, např. kap. 2, jinde zase dle mého soudu zachází do zbytečných podrobností ne zcela souvisejících se zadáním. Vlastním přínosem studenta jsou úlohy, popsané v kapitole 6. Z tohoto pohledu považuji zadání za splněné. Po stránce odborné považuji předloženou práci za spíše horší a to především z důvodů některých nepřesností, použitých výrazů, místy je zřejmá až absence jakéhosi technického povědomí. Práce je ukázkou toho, jak dobré téma a určitě dobře odvedená experimentální práce lze degradovat špatným popisem toho, co bylo uděláno a v mnoha případech velmi nepečlivou prací. Celé statě jsou de facto jen text bez obsahu, technické vyjadřování je mizerné, spousta chyb ve větách, chybí celá slova, chybí písmena ve slovech, chybí podmět ve větě, mezi řídicí signály je zařazeno napájení, není pochopen rozdíl mezi slovy měřící a měřicí, či a čí, proměnné značíme kurzívou, a spousta dalších nedostatků. Jejich konkrétní výčet neuvádím, takřka na každé stránce lze snadno něco nalézt. Proto odbornou úroveň hodnotím 25 body a formální zpracování 2 body.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce F 2/10
Navrhovaná známka
D
Body
67

eVSKP id 21514