ŠMÍD, D. Optimalizace technologie vybraných náročných odlitků ze slitin Al [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Dušan Šmíd patřil k nejlepším studentům, které jsem měl možnost vést při zpracovávání DP. Hodnotím především jeho samostatnost, dlouhodobý zájem a práci na tématu DP a také dosažené výsledky,které byly přímo použitelné ve slévárně FIMES UH.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašťák, Patrik

Nadstandardní zpracování diplomové práce včetně ekonomického zhodnocení. Přínos pro slévárnu FIMES, a.s. je nesporný a diplomová práce sloužila jako hlavní zdroj informací pro nákup nového vosku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20051