KNOPP, D. Dálkově řízené pracoviště senzorové techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Ze zadání diplomové práce vyplýval úkol prostudovat v krátké době základy senzorové techniky, seznámit se se základy měřicí a regulační techniky a se zpracováním a přenosem naměřených dat z měřicího zařízení do počítače a po síti Internet. Tyto teoretické části zpracoval student Daniel Knopp zcela samostatně s použitím jím vybrané literatury. Protože oblast potřebných znalostí byla velmi rozsáhlá, student byl časově vytížen ve svém zaměstnání a nekonzultoval vzniklé problémy s vedoucím práce, trvalo mu déle, než tyto znalosti získal. To se odrazilo i v praktické části práce, kterou představoval návrh a realizace zařízení pro měření vybrané veličiny, jenž by bylo dálkově řízeno pomocí sítě Internet. Bylo navrženo zařízení pro měření a řízení otáček motorku a jeho modifikace pro měření polohy. Z důvodu značného časového skluzu bylo navržené zařízení realizováno a testováno pouze na nepájivém kontaktním poli. Velmi cenné na praktické části je však fakt, že student zcela samostatně nastudoval v literatuře, navrhl, napsal a otestoval programové vybavení, které zahrnovalo široké spektrum různých typů kódů a jazyků - od programování mikrokontroleru PIC přes sériovou komunikaci přípravku s počítačem až po programování databáze, HTML stránek a WWW klienta s využitím platformy .NET a jazyka C#. Protože testování celého zařízení při ovládání pomocí virtuálního prostředí, které student navrhl, proběhlo úspěšně, dokázal tím student své inženýrské schopnosti. V průběhu řešení diplomové práce došlo také k pozastavení komunikace mezi studentem a vedoucím práce na několik týdnů. Tato skutečnost se odrazila hlavně na formální a obsahové stránce vlastní diplomové práce, kterou student předložil vedoucímu práce již svázanou bez možnosti korekcí. Z tohoto důvodu byl vedoucí práce seznámen s obsahem a formální úpravou vlastní práce až po jejím odevzdání. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení diplomové práce podle klasifikační stupnice: DOSTATEČNĚ (E)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce F 0/20
Využití literatury B 8/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Splnění zadání B 40/50
Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Vaško, Cyril

Předmětem diplomové práce bylo seznámení se s problematikou senzorové techniky a mikroelektronických technologií se zaměřením na oblast mikrosenzorů a mikroelektromechanických systémů, dále pak s webovými technologiemi potřebnými pro návrh a realizaci dálkově řízeného pracoviště senzorové techniky přístupného studentům prostřednictvím internetového rozhraní. Student se v toretické části své práce zaměřil především na problematiku převodníků A/D a D/A, sériovou komunikaci a popis mikrokontroléru PIC 18F2680. Tyto kapitoly jsou zpracovány v dostačujícím rozsahu pro řešení dané tématiky. Dále se student zabývá softwarovým rozhraním, především jazykovou rodinou jazyku C a platformou .NET. Tyto kapitoly jsou až příliš stručné a neuvádí čtenáře do souvislostí s kapitolou 2 o hardwaru, jak autor zmiňuje. Teoretický úvod práce částečně neodpovídá zadání. V praktické části se již student drží zadání a zabývá se realizací dálkově řízeného pracoviště senzorové techniky se zaměřením na měření a detekci otáček. Dále student navrhl a realizoval webového klienta založeného na moderní platformě .NET framework. Z praktické části práce je patrný vlastní přínos studenta a přiměřená tvůrčí činnost na úrovni diplomanta. Diplomová práce je vhodná pro další rozvoj virtuální laboratoře. Interpretace výsledků a formální zpracování diplomové práce mají uspokojivou úroveň. Z těchto dvou hledisek není předložená práce dokončena dle požadavků na diplomovou práci. Zcela chybí komplexní grafické znázornění celého systému (hardware-software). Z formální stránky má práce taktéž řadu nedostatků (neúplný obsah, gramatické chyby, absence vektorových obrázků, seznam zkratek aj.). Vzhledem k rozsahu řešené problematiky hodnotím diplomovou práci, i přes řadu nedostatků, známkou C/70.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 15321