MIČEK, D. Genetické algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Student Bc. David Miček vypracoval diplomovou práci na téma genetické algoritmy. Zpočátku potřeboval častější konzultace a nadprůměrnou pomoc školitele. Postupně však do problematiky pronikl a ve výsledku splnil všechny zadané úkoly ve velmi dobré kvalitě. Prokázal silnou vůli, trpělivost a systematičnost. Na základě uvedených faktů navrhuji hodnocení 85 bodů / B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pohl, Jan

Optimalizační úlohy a s nimi úzce spojené genetické algoritmy jsou v dnešní době problematikou aktuální. Uvedené zadání bylo jak po teoretické tak po praktické stránce splněno nadprůměrně. Studentem vybrané a vyřešené úlohy splňují plně požadavky zadání. Časově a odborně nejvíce vyčerpávajícím řešením je třetí testovaná úloha piškvorky. Diplomová práce je sestavena v logickém sledu. Jinak kvalitní práci bych vytkl omezený výběr použité literatury a pravopisné chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 21506