MRKOS, P. Behaviorálně modelované spínané zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Úkolem studenta bylo vytvořit knihovnu základních modelů spínaných zdrojů. V rámci bakalářské práce měl student prostudovat možnosti spínaných zdrojů, návrhu a realizace modelu spínaného zdroje, a problematiky simulování spínaných zdrojů. Na základě těchto znalostí měl student vytvořit metodiku tvorby modelu spínaného zdroje, seznam možných problémů v průběhu simulace a způsoby jejich řešení a knihovnu modelů typických spínaných zdrojů. Předložená práce odpovídá rozsahu zadání bakalářské práce a kvalitou výsledné realizace splňuje požadavky kladené na obdobné práce. Student aktivně využil doporučenou, převážně zahraniční, literaturu, z čehož bohužel vyplývá i několik chyb v překladu odborných výrazů. V průběhu řešení prokázal student dostatečnou aktivitu a schopnost orientace v zadané problematice a na základě získaných znalostí vytvořil základní popis obecného principu tvorby modelu spínaného zdroje, včetně několika modelů skutečných spínaných zdrojů několika různých výrobců. Vytvořená knihovna modelů ale není dostatečně obsáhlá. Výtku mám také ke zhodnocení vytvořených modelů, kdy jsou výstupní charakteristiky porovnávány se skutečnými charakteristikami z katalogového listu, které ale v práci nejsou uvedeny. Chybí také bližší specifikace rozdílů modelů a skutečných obvodů. Po formální stránce je práce zpracována na vysoké úrovni, bohužel s větším počtem nesprávně přeložených odborných výrazů. Vzhledem k výslednému zpracování a funkční realizaci považuji zadání za splněné. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Khateb, Fabian

Práce je vypracována na dobré úrovni, je psána přehledně a srozumitelně. Dosažené výsledky svědčí o tom, že autor zadání práce splnil, proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Odborná úroveň práce B 40/50
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 15391