ŠABARTOVÁ, Z. Dynamika letu a řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Nechvátal, Luděk

Dynamika letu (jež spadá do oblasti aplikované mechaniky) je disciplína zabývající se řízením polohy a orientace těles pohybujících se ve vzduchu. Základní úlohou je nalezení pohybové odezvy na změnu konfigurace v ovládacích plochách (případně na změnu v parametrech tahu motorů, či poruchu v atmosféře). Práce obsahuje odvození dynamického modelu letadla na základě II. Newtonova pohybového zákona se šesti stupni volnosti, linearizaci výsledné soustavy diferenciálních rovnic, aplikaci teorie řízení a simulaci pohybové odezvy na vybrané vstupy. Konstatuji, že tímto byly cíle bakalářské práce splněny. Práce má dobrou grafickou úroveň, je přehledně členěna a po formální stránce nevykazuje závažné nedostatky (několik drobných chyb jsem objevil, např. na str. 29-30, druhá soustava týkající se obecného lineárního dynamického modelu není soustavou diferenciálních rovnic, ale algebraických). Oceňuji samostatný přístup, studentka musela nastudovat poměrně rozsáhlé partie (nejen matematické) z převážně anglicky psané literatury a naučit se prostředí MATLAB+SIMULINK. Věcná výtka: linearizovaná soustava (3.14) není soustavou 6 diferenciálních rovnic, protože obsahuje také neznámé Eulerovy úhly, tj. chybí 3 linearizované kinematické rovnice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tomášek, Petr

Bakalářská práce pojednává o základech dynamiky letu a jeho řízení. Všechny předpokládané cíle zadání byly splněny, a sice studium letadla jako dynamické soustavy, aplikace teorie řízení a následná simulace odezvy na řízení v systému MATLAB. Považuji za poněkud nešťastné, že soubory provedených simulací nejsou přiloženy k bakalářské práci, což čtenáři neumožňuje ověřit provedené výpočty, resp. vyzkoušet si simulaci pro daný typ letadla pro jiné řídicí vstupy. V práci se vyskytuje několik formálních nedostatků, např. str 11: Gravitační sílu vyjádříme jako rho*g (doplnit v rámci integrálu přes objem) str 12: Protože C je bodem těžiště... (nebylo v předešlém textu uvedeno). str 13: Označení L a P jako levé a pravé strany (aniž by to bylo explicitně uvedeno) a pozdější využití L a P jako složky vnějšího momentu a úhlové rychlosti klonění. Obrázky 7,8,9,13 - nejsou citovány(zdroj by měl být uveden v legendě obrázku, pokud je převzat). V kapitole 5 (Příklady) s ukázkami simulací je uveden použitý vstup skoku a obdélníkového signálu pouze u příkladu 5.1 (Obr 10 a 11). U příkladu 5.2 je již jen zmínka o použití těchto typů vstupů, nikoliv však jejich konkrétních parametrech. Celkově je práce dobře logicky postavená a obsahuje minimum pravopisných chyb. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28802