LOSENICKÝ, R. Vstupní díl softwarového přijímače pro pásma VKV a UKV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student pracoval na zadané práci systematicky a věnoval jí mnoho času. Často konzultoval zadanou problematiku, prováděl měření dílčích části vstupního dílu. Navrhl výsledná zapojení vstupních zesilovačů s pásmovými filtry pro pásma 145 MHz, 225 MHz a 435 MHz a vf. diodový přepínač. Pro tyto moduly sestavil desky plošných spojů, osadil je, jednotlivé moduly umístil do stíněných krabiček z pocínovaného plechu a provedl podrobná měření výsledných parametrů. Textová část práce je vyvážená, začíná kvalitním teoretickým rozborem, následuje rozsáhlá návrhová část a celá práce je zakončena zpracováním výsledků měření a shrnutím. Text práce je srozumitelný a výstižný, obsahuje všechny náležitosti a jen velmi málo drobných věcných a stylistických chyb. Oceňuji studentovu samostatnost, systematičnost a vytrvalost při řešení předloženého úkolu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Vágner, Petr

Student se ve své práci zabýval návrhem předzesilovačů, vstupních filtrů a přepínačů vf signálu pro přijímač v pásmech VKV a UKV. Na začátku provedl kvalitní rozbor šumových a výkonových poměrů na vstupu přijímače na základě přepokládaných parametrů jednotlivých bloků. Při praktické konstrukci a ladění selektivních předzesilovačů se potýkal s problémy zejména praktického rázu, jako byla (pro dané frekvence) nepříliš vhodná volba realizace indukčností s feritovým jádrem. Také vzájemné odstínění vzduchových cívek na výstupu předzesilovačů, případně jiná jejich vzájemná poloha by přispěla k úspěšnějšímu vyladění výsledných parametrů. Rovněž funkce diodového přepínače není ideální. To jsou však praktické poznatky, které by student jistě využil při vývoji další verze. Po formální stránce je práce (až na chybu v jednotkách v Tab. 21) v pořádku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
E
Body
85

Otázky

eVSKP id 15371