ČEPARA, J. Elektronický obchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) E Teoretická východiska nejsou v dostatečné míře zaměřena na elektronický obchod především z pohledu jeho základních druhů, jednotlivých obchodních modelů, výhod a nevýhod, elektronických smluv a elektronického podpisu.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D V analýze jsou použity výsledky výzkumu z roku 2002 pro sestavení profilu typického zákazníka, na kterého se chce firma zaměřit a směřovat svoje aktivity. Je na zváženou zda tato data jsou relevantní i v roce 2008.
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

MBA, Jiří Jurán,

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15374