VAĽOČÍK, J. Malý fotovoltaický systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student zpracoval práci zcela samostatně. Rozsah a forma zpracování práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škvařil, Jan

Autor se ve své práci věnuje problematice malých fotovoltaických elektráren. Věnuje se principu fotovoltaických článků, jejich účinnosti a její zvyšování. V další části práce se věnuje návrhu fotovoltaického systému pro rodinný dům. Práce je seriózní, zdůvodněná a má výbornou úroveň po stránce obsahové i formální. Autor práce dokazuje velmi dobrou znalost zpracovávané problematiky. Bez výhrad ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37559