TOMÁŠEK, M. Reproduktorová soustava s variabilní kmitočtovou výhybkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat reproduktorovu skříň v konfiguraci D'Appolito s externí kmitočtovou výhybkou pro laboratorní úlohu do předmětu Elektroakustika. Úkolem studentů v této laboratorní úloze bude správně spočítat vhodný dělicí a mezní kmitočty a podle indukčností použitých cívek dopočítat potřebné hodnoty kapacit kondenzátorů, poté tyto kondenzátory do externí výhybky osadit, změřit kmitočtové a směrové charakteristiky (horizontální i vertikální) reproduktorové soustavy a porovnat je s charakteristikami, které vzniknou při nesprávné volbě mezních kmitočtů výhybky, tj. po osazení výhybky jinými kondenzátory. Student k práci přistupoval zodpovědně a se zájmem a výsledek jeho práce splňuje očekávání. V práci by mohly být konkrétněji porovnány výsledky měření s výsledky simulací, student totiž při měření narazil na určité nesrovnalosti, konkrétně jinou citlivost výškového reproduktoru a propad jeho kmitočtové charakteristiky. Jelikož volba dělicího kmitočtu u konfigurace D'Appolito kriticky závisí na vzdálenosti reproduktorů, nebyl po zkonstruování soustavy již prostor k modifikacím. Více pozornosti asi mělo být věnováno výběru reproduktorů. Student by také mohl věnovat prostor okomentování změřených směrových charakteristik při záměrně posunutém dělicím kmitočtu. Také v seznamu literatury, ze které student čerpal, postrádám kvalitnější zdroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Bakalářská práce je vypracována na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly jsou logicky uspořádány a v komprimované podobě seznamují s problematikou návrhu reproduktorových soustav. Práce je završena měřením zejména směrových charakteristik, které mají svou vypovídací hodnotu a je možné je považovat za výsledky, které téměř deklarují slpnění zadání bakalářské práce. Student se v práci nevyvaroval některých nepřesností ve formulacích, které zbytečně snižují jinak poměrně kvalitní dokumentaci, např. na str.15 si student plete pojmy výkon a příkon, občas používá vágní formulace, např. na str.12 "čím je nižší rezonanční kmitočet reproduktoru nižší, tím je kvalitnější" apod. V práci mi pak chybí zmínka o Thiele/Small elektromechanických parametrech reproduktoru. Student pracuje se zkratkou TS, aniž by ji v práci popsal a současně pracuje s vhodně zvoleným návrhovým a simulačním programem LspCAD, který tyto parametry používá pro návrh ozvučnice. Tyto parametry měly být v práci popsány a vysvětleny. Jako další slabinu této práce je možné chápat zhodnocení celého návrhu a následného měření, které je příliš stručné. Student neuvedl ani slovní srovnání výsledků dosažených simulací a měření, což bylo požadováno v zadání. V práci student v jednotlivých kapitolách nedostatečným způsobem cituje zdroje, z kterých čerpal. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 21577