BRANČ, M. Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

I přesto, že byl student při zpracovávání bakalářské práce poměrně aktivní, nepodařilo se mu splnit všechny body zadání. Problém nastal v praktické části, kde bylo úkolem provést konfiguraci zajištění kvality služeb podle standardu 802.11e. Jelikož se na použitých bezdrátových přístupových bodech nepodařilo tuto technologii nakonfigurovat, byla jako náhradní řešení provedena částečná kofigurace technologie DiffServ, která se používá spíše v pevných sítích. I přesto, že náplň práce zcela neodpovídá původním předpokladům, kladně hodnotím to, že student nalezl alternativní řešení a dospěl k určitým výsledkům. Uvedené výsledky v podobě grafů by však mohly být lépe popsány a rozebrány. Popis praktické realizace by mohl být také více logicky uspořádán. V práci se vyskytuje několik drobných formálních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Student v rámci upraveného zadání úkol splnil. Pro podporu QoS v bezdrátové síti nakonfiguroval náhradní řešení za použití technologie DiffServ. Bohužel teoretická část práce nebyla doplněna o popis principu DiffServ technologie a implementace této technologie v použitých zařízeních. Práce je celkově na poměrně dobré odborné úrovni. Tuto ovšem snižují překlepy, pravopisné a stylistické chyby. Dále se v textu práce vyskytují anglicismy a slangové výrazy (např. data se bufferují, komunikace běží, spojení "ovládne" linku apod.). V práci se také vyskytuje nejednotnost označování pojmů (jednou je použito zkratky WiFi, jinde zase Wi-Fi, pojem contention je jednou překládán jako svár, jinde jako soupeření apod.). Práce je celkově na poměrně dobré odborné úrovni. Tuto ovšem snižují překlepy, pravopisné a stylistické chyby. Dále se v textu práce vyskytují nepřesné informace (např. vysvětlení funkce TFTP serveru na straně 35). Popis obrázků výsledků měření (obrázek 5.18 a obrázek 5.19) není také příliš zdařilý (viz "signál má rozkmit…" - co se tedy vlastně měřilo, jiter a MOS nebo něco jiného?). Diskuzi výsledků práce považuji za povrchní a nedostatečnou. Po typografické stránce lze práci vytknout použití zkratek v nadpisech (viz MOS). Také seznam literatury není zcela dle normy ISO 690.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 21574