VINCENC, J. Současný stav a vývojové tendence v konstrukci odpružení a tlumení osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Bakalář ke zpracování bakalářské práce přistupoval svědomitě, samostatně a prokázal schopnost využít znalosti získané během studia.ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele bakalářské práce kladeny. Drobné výhrady bych měl ke členění práce, kdy by bylo vhodnější jednotlivé kapitoly pojmenovávat a dělit dle použitého principu, ne podle vozidla, kde je tento princip odpružení použit (např. Audi magnetic ride).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Bakalářská práce splnila zadání a je jak po obsahové, tak i po grafické stránce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19554