ORSÁK, D. Antispamová ochrana webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Jan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce F 9/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Míča, Ivan

Bakalářská práce řeší problematiku spamu a možnosti obrany proti němu. V úvodu je popsána historie, v dalším teoretickém výkladu jsou definovány základní pojmy a popsány nejvýznamnějsí mechanismy útoků i obrany. Podrobněji se autor věnuje možnostem protispamové ochrany pomocí skupiny sofistikovaných algoritmů CAPTCHA. V popisu realizační části je dokumentována tvorba knihovny uživatelských ovládacích prvků v ASP.NET, kde student implementoval několik vybraných druhů CAPTCHA algoritmů. V závěru je velmi stručná diskuse ověřeření výsledků. K práci mám jisté výhrady:Přestože je celá práce členěna logicky do navazujících částí, číslování nadpisů v rámci úvodních teoretických kapitol je zmatené, až zcela nemístné - např. na str. 20 začíná oddíl 1.1, ačkoliv předchozí stránka končí oddílem 2.4, dále jsou v textu občasné nikam nevedoucí odkazy na obrázky a naopak obrázky nikde neodkazované, sporadicky si vyskytují i věty až celé odstavce, jejichž smysl je vinou nahromadění jazykových chyb velmi obtížné vůbec pochopit - to vše se po bližším prostudování jeví spíše jako chyba v nedůsledné závěrečné kontrole textu než v neodbornosti autora, nicméně úroveň práce je tím dost poškozena. V práci se rovněž hojně vyskytují formální chyby - nedostatečné citace v textu, časté nedodržování typografických zásad, nevhodně umístěný popis tabulky atd. Grafická úroveň rovněž není silnou stránkou práce. Ověření funkčnosti návrhu je v závěru popsáno dvěma krátkými odstavci - dle mého mínění si takto rozsáhlá práce zasloužila více. Celkově práce působí dojmem, že ačkoliv autor nekladl odpovídající důraz na závěrečnou zprávu, o to více práce odvedl během realizační části, ukázal schopnost nastudovat poměrně širokou problematiku, vybrat schůdnou a účinnou cestu k řešení a implementovat vybrané algoritmy. Zadání bylo splněno vyčerpávajícím způsobem a celkově hodnotím práci 78 body.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 21566