JIŘÍKOVÁ, I. Mléčné bakterie a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Studentka řešila problematiku mléčných baktérií a jejich využití. Pracovala samostatně, využila dostatečné množství informačních zdrojů a vhodně je dokázala aplikovat na danou problematiku. Jazyková úroveň práce je dobrá. Kapitoly práce jsou logicky uspořádané. Cíle práce byly splněny. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm "A" (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vránová, Dana

Hodnocená práce má rešeršní chrakter a na 37 stranách shrnuje informace o bakteriích mléčného kvašení a jejich využití v potravinářství. Práce splňuje všechny body zadání a je úrovně odpovídající tomuto typu práce. K práci mám následující připomínky: -použité zkratky chybí v seznamu (např str. 7 LAB ) - str. 14 ...fermentace zeleniny např. kapusty ( vzhledem k tomu, že tato informace pochází ze slovenského zdroje, předpokládám,že se jedná o zelí a nikoli kapustu) - str. 15 správně napsaný název vzorce je fruktózo-6-fosfát -fosfoketoláza (chyběla pomlčka za 6) - název kapitoly 2.2.3 Fyziolologické vlastnosti mléčných bakterií plně neodpovídá obsahu, který obecně vysvětluje dělení buněk. - kapitola 2.3 Metabolismus mléčných bakterií a její podkapitoly 2.3.1 a 2.3.2 -opět pouze obecné informace a konkrétně o metabolismu mléčnných bakterií v této kapitole není zmínka. - obr.15,16 obsahují anglické názvy sloučenin, což není akceptovatelné v česky psaném textu. - odkazy na literaturu musí být součástí věty Na základě uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit velmi dobře/B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Využití literatury a její citace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16475