HUDEC, L. QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Růčka, Lukáš

Práce je na relativně dobré úrovni. Student splnil požadavky stanovené v zadaní práce téměř bezezbytku. Student pracoval samostatně s využitím literatury a dalších zdrojů. Bohužel konzultační činnost nebyla ideální (především v druhé půlce semestru) z čehož plynou i nedostatky práce. Především po obsahové stránce práce nejsem zcela spokojen s popisem úloh a především prezentací výsledů úloh.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Mlýnek, Petr

Teoretická část práce podrobně popisuje simulační nástroj OMNeT++ a jeho nadstavbu INET Framework a dále se pak zabývá zajištěním kvality služeb v IP sítích. V teoretické části se vyskytují odstavce, které jsou doslova zkopírovány z necitované literatury, např. na str.27 první odstavec nebo první odstavec v kapitole 2.3.3. Praktická část se zabývá implementací QoS do prostředí OMNeT++ a dále pak simulací technologie MPLS a DiffServ. Požadavkem zadání bylo vytvořit dvě laboratorní úlohy, což není zcela realizováno. Jsou realizovány dvě simulace, ale rozhodně nejsou napsány tak, aby sloužili jako laboratorní úlohy. U obou simulaci nejsou zcela jasně prezentovány výsledky. Odborná úroveň práce je dobrá. Formální zpracování je na dobré úrovni. Zadání považuji za částečně splněné. Navrhuji B/80.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 21595