KUBÍČEK, L. Správa a sběr dat v sítích 802.15.4 ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Šilhavý, Pavel

V rámci bakalářské práce se student seznámil s technologií ZigBee, s pomocí vývojových Kitů firmy Jennic realizoval testovací síť a především vytvořil potřebný software. Jednalo se o software bezdrátových modulů, aplikaci sběru dat pomocí PC prostřednictvím sériového rozhraní a PHP skript zobrazení měřených dat. Lze konstatovat, že zadání bylo splněno. Vlastní textová část má velmi dobrou úroveň. Realizovaný software je podrobně popsán a jsou doplněny i vývojové diagramy. Textové části bych vytknul jen hovorové výrazy (prvek sítě pátrá, startuje síť, atd.). Na straně 24. je uveden výpočet přenosové rychlosti. O významu některých položek výpočtů se však lze jen domýšlet, u jiných je název uveden neúplně či nepřesně. Závěrem lze zhodnotit výsledky práci jako vynikající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 21597