DOLEŽEL, P. Přístavní kontejnerová překladiště - přehled příslušenství jeřábů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce měla za cíl formou rešerše popsat příslušenství jeřábů a pomocná zařízení ve velkých přístavních kontejnerových překladištích. Celkově je práce členěna logicky a přehledně. K jejímu zpracování bych měl několik poznámek. Autor se nenechal během tvorby své práce vůbec rozptylovat vlastním vedoucím. Což vede k mojí výtce, že nejzajímavějším částem práce věnovaným automatizované horizontální i vertikální manipulaci mohla být věnována poněkud vyšší pozornost. Celkově je práce zpracována poměrně pečlivě a splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce má povahu rešerše zaměřené na přehled jeřábů a příslušenství jeřábové techniky v přístavech. Práce nad rámec zadání obsahuje v úvodních kapitolách základní informace týkající se kontejnerizace a popis kontejnerových terminálů. Avšak právě vzhledem k zadání bych doporučil rozšíření kapitol zaměřených na samotné příslušenství jeřábové techniky, kterému se věnuje pouze kapitola 9. Přes jinak pečlivé zpracování úroveň práce poněkud snižují stylistické nepřesnosti či překlepy. Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 54602