GEJDOŠOVÁ, L. Stanovení kaseinových frakcí v kravském mléce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Posluchačka Lucie Gejdošová zpracovávala zadané téma ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro chov skotu v Pohořelicích. Náplní práce byl vývoj metody na identifikaci a kvantifikaci proteinů kaseinových frakcí kravského mléka kapilární elektroforézou. K tomuto nelehkému úkolu přistoupila diplomantka již od počátku velmi odpovědně. Pečlivě prostudovala dostupnou literaturu a shromáždila dostatek informací, z nichž mohla vycházet při experimentální činnosti. S tou započala hned v zimním semestru a věnovala jí maximum času. Svědomitou práci zúročila získáním zajímavých výsledků, které budou prezentovány v odborném periodiku. Vyvinutá metoda stanovení kaseinů bude také převzata výzkumným ústavem Milcom a.s. a po validaci využívána tímto ústavem pro výzkumné účely.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemanová, Jana

Práce se mi velmi líbila, je zpracována poměrně precizně, oceňuji zejména její přehledné uspořádání a pečlivé provedení literární rešerše. Jen bych možná doporučila do tabulky v příloze (přehled aplikací) doplnit i patřičné citace. Řešená problematika je velice zajímavá a její důsledky jsou pro praxi přínosem, takže doufám, že se v jejím studiu bude dále pokračovat, přičemž tato diplomová práce jistě poslouží jako velmi dobrý podklad pro další experimenty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury a její citace A
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2502