MALINA, J. Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost jogurtů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem této práce bylo porovnat obsah aromatických látek (stanovený metodou SPME-GC) a také senzoricky stanovenou chutnost několika typů bílých jogurtů, vyrobených v Mlékárně Valašské Meziříčí, spol. s r.o. Diplomant projevoval o danou problematiku zájem, opatřil si vhodné vzorky a naplánoval experimenty. Celkovým výstupem je zajímavá studie s originálními výsledky, která je součástí širšího výzkumu zaměřeného na problematiku zakysaných mléčných výrobků. Přes počáteční těžkosti si student osvojil techniku práce s SPME vláknem a také s plynovým chromatografem. Velmi dobře zvládl metodiku senzorického hodnocení, samostatně si připravoval vzorky, organizoval průběh hodnocení a správně vyhodnocoval získané výsledky. Prokázal schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientoval v příslušné problematice. Velmi účinně využíval teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinoval se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Babák, Libor

Diplomová práce Bc. Jiřího Maliny je zaměřena na kvalitativní i kvantitativní analýzu těkavých látek u 4 typů jogurtů. Součástí je též širší senzorická analýza vč. statistického vyhodnocení. Teoretická část DP je velmi kvalitně zpracovaná, podává ucelený přehled aktuálního stavu studované problematiky. Drobné formální nedostatky rozhodně nesnižují odbornou kvalitu práce. Výsledky uváděné v experimentální části jsou zpracovány přehledně a detailně diskutovány. Počet literárních odkazů je 43, což považuji za odpovídající počet významu práce. Z mála nedostatků lze vybrat např.: v grafech obr. 24-28 nejsou uvedeny chybové úsečky i když statistické vyhodnocení bylo provedeno, v kap. 2.6.2.8 chybí odkaz na literární zdroj, chyba střední hodnoty se obvykle udává na jednu platnou číslici (chybně např. tab. 5), na str. 66 je konstatováno: "zkoumané druhy bílých jogurtů se v zastoupení aromatických látek nijak neliší" - tento fakt je ovšem zapotřebí doložit statistickou nevýznamností rozdílu uvedených parametrů. Celkově však posuzovaná závěrečná práce splňuje nároky kladené na DP na FCH VUT v Brně a vzhledem k tomu, že bylo dosaženo vytyčených cílů, ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm "velmi dobře (B)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16420