MAZUCH, J. Marketingová strategie vstupu podniku na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

I appreciate well made analysis and prepared proposal plan to enter Czech market. Timing and budget estimations presented are realistic. Question: What are the main risks you can identify that could negatively influence realisation of the proposed plan and it's economic results?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Miholová, Barbora

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54696