GLOUZAROVÁ, M. Aromaticky aktivní látky různých druhů čokolády [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem této práce bylo porovnat obsah aromatických látek a také senzoricky stanovenou chutnost čtyř typů hořkých čokolád, zakoupených v běžné tržní síti. Celkovým výstupem práce je zajímavá studie s originálními výsledky, jež budou v nejbližší době prezentovány na několika mezinárodních i národních konferencích o problematice potravin. Diplomantka od začátku přistupovala k práci velmi aktivně, bez problémů zvládla metodiku senzorického hodnocení, samostatně připravovala vzorky a správně vyhodnocovala získané výsledky. Stejně dobře si počínala při chemické analýze vzorků. Pracovala systematicky a svědomitě. Prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Velmi účinně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A Zadání bylo splněno.
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace A Závěry jsou formulovány jasně a srozumitelně.
Kvalita zpracování výsledků A Výsledky jsou zpracovány formou tabulek a grafů.
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Diplomantka Markéta Glouzarová se ve své práci věnuje senzorickému a chromatografickému hodnocení čokolád. V literární části přehledně a čtivě podává informace o čokoládě, jejích aromatických látkách a metodách stanovení těchto látek. Praktická část zahrnuje značné množství experimentů jak senzorických, tak i chromatografických.. Získané údaje jsou shrnuty do přehledných tabulek, statisticky ošetřeny a doplněny grafy. Celkově práce působí uceleným a přehledným dojmem. Formální i jazyková stránka práce jsou také na vysoké úrovni. Domnívám se, že Markéta Glouzarová svou diplomovou prací dostatečně prezentovala předpoklady výborně se uplatnit jak v potravinářském průmyslu, tak i v jakékoli chemické laboratorní praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Využití literatury a její citace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Úroveň jazykového zpracování A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2459