ROZINEK, M. Aplikace shlukové analýzy při zpracování biomedicínských dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíček, Martin

Student ve své diplomové práci nastudoval a popsal metody základní i pokročilejší klasifikace dat, konkrétně klasické shlukové analýzy a fuzzy shlukové analýzy. Student tyto metody realizoval kombinací vlastní implementace a využitím toolboxů, kdy jeho hlavní snahou bylo vzájemné porovnání metod a jejich účinnosti na použitém datovém souboru popsaném sadou příznaků. Zadání diplomové práce je v tomto ohledu považováno za splněné. Pozitivně může být i hodnocena studentova samostatnost a kreativita, přestože ne všechny myšlenky se podařilo dotáhnout do zdárného cíle. Po formální stránce je v práci množství gramatických a stylistických chyb, nevhodně umístěné citace literatury a nedostatečné okomentování uvedených rovnic. Podobně interpretace výsledků se jeví trochu zmatečná. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Využití literatury E 5/10
Formální zpracování práce E 10/20
Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Gazárek, Jiří

V úvodu práce student nastudoval metody klasické a fuzzy shlukové analýzy. V následující části provedl praktickou realizaci některých těchto metod a vytvořil pro ně algoritmy ve vývojovém prostředí Matlab. Požadavky stanovené v zadání práce lze považovat za splněné. Formální zpracování práce je však velmi slabé. Texty nepřevzaté z literatury obsahují velké množství gramatických a stylistických chyb. V závěrečné části práce se student pokusil o porovnání jednotlivých metod a o interpretaci výsledků na reálných medicínských datech. Původ a parametry dat však nejsou vysvětleny. Také diskuze k výsledkům je formulována nepřesně a chaoticky. I přes některé podstatné nesrovnalosti doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 19500