SIKORA, M. Strategie vstupu Burda Auction, s.r.o. na trh Spolkové Republiky Německo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Could you say what risks do you expect during the process of implementation of your proposals. How could you evaluate those risk and decrease them?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Komárek,, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54669