RUČKA, D. Návrh lisovacího nástroje pro součást z plechu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Špaček, Jindřich

Předložená práce splňuje požadavky zadání. Obtížnost zadání a požadovaný rozsah práce výrazně překračuje požadavky na BP obecného bakaláře. Jmenovaný pracoval iniciativně a s velkým pracovním nasazením. Konstrukci nástroje jmenovaný vytvořil tak, že je využitelná v praxi o čemž svědčí i vyjádření zástupce podniku, který zadání dodal.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Vypracování celé práce je založeno především na její praktické části, která je ovšem zpracována na velmi dobré úrovni.Zejména výkresová dokumentace je precizní a splňuje vytyčené cíle dané práce. To dokládá i přiložený posudek Ing. Vašíka z firmy PWO UNITOOLS CZ a.s. s jejíž spoluprací byl daný úkol řešen. Co se týká literární rešerše a formálních náležitostí, mám k dané práci tyto výhrady: - literární rešerše týkající se technologie stříhání a ohýbání je zpracovaná pouze na 4 stranách práce, což je opravdu málo - u kapitol nejsou uvedeny literární prameny, ze kterých autor čerpal - pro vypracování dané práce bylo použito pouze tří zdrojů - chybí číslování vzorců

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19519