BERNAT, Z. Simulace protichybového zabezpečení v ADSL modemech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhavý, Pavel

V rámci diplomové práce student realizoval v prostředí Matlab simulaci protichybového zabezpečení v ADSL modemech a model impulsního rušení dle ITU-T G 996.1. Výsledná aplikace umožňuje dávkové automatizované vyhodnocení více konfigurací. Student všechny realizované části zpracovával iniciativně, samostatně, přiměřeně často konzultoval další postup a iniciativně navrhoval řešení aktuálních problémů. Práce splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Student v první polovině své diplomové práce velmi podrobně popisuje systém ADSL. Je rozebrána použitá modulace, referenční model, používané rámce, inicializace a navazování spojení a dále také používané protichybové zabezpečení. Další kapitola je věnována impulznímu rušení a jeho měření. Druhá část práce je pak věnována vytvořenému modelu protichybového zabezpečení u ADSL systému. Student vytvořil dvě testovací úlohy, jednu pro testování přenosového systému vůči impulznímu rušení a dále úlohu pro testování pravděpodobnosti vzniku chybné vteřiny. Celkově lze práci hodnotit jako výbornou a to jak po formální tak po odborné stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 18063