STEJSKAL, J. Měnič 12V DC/230V AC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Klíma, Bohumil

Student řešil komplexní téma, kde přesvědčivě prokázal schopnost řešit problematiku v mnoha oblastech: návrh a dimenzování spínaných sdrojů, digitálních i analogových obvodů, konstrukční návrh a návrh desk plošných spojů a v neposlední řadě také číslicové řízení a programování řídicích algoritmů. Přestože na počátku řešení neměl veliké zkušenosti v uvedených oblastech, během řešení předvedl vysoké úsilí, samostatnost a dobrý teoretický základ. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Huták, Petr

Diplomant splnil zadání beze zbytku a to i přes jeho obsáhlost a složitost. J třeba ocenit i praktickou realizaci. Vlastní práce je po formální i odborné stránce na úrovni. Drobné nedostatky se vyskytují v kapitole 3.1, kde se vyskytuje neznámá konstanta Ktr a je uveden nesprávný vzorec pro výpočet regulátoru podle symetrického optima. V kapitole o simulaci by bylo vhodné uvést některé odezvy měniče, např na skok zatěžovacího proudu. Práce obsahuje i konstrukční návrh navrženého měniče včetně DPS, jejíž návrh předpokládá určité znalosti. Celkově hodnotím práci vysoko a student ukázal velkou šíři odborných znalostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 27811