GRMELA, P. Analýza teplotního pole u asynchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalka, Miroslav

Student zpracoval diplomovou práci na téma Analýza teplotního pole u asynchronního storje. V rámci práce se seznámil s principem měření teploty pomocí termokamery. Na daném stroji provedl měření ve spolupráci s Ing. Sykorou z UMTMB FSI pomocí termočlánků a v závěrečné fázi porovnal výsledky získané termokamerou a termočlánky. Za určitých kontrolních podmínek je student schopen pracovat na složitějších úlohách řešených pomocí metody konečných prvků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student se ve své diplomové práci zabýval analýzou teplotního pole asynchronního motoru. V první části práce shrnuje základní veličiny a principy termodynamiky. Tato část je zpracována vcelku přehledně. Druhá část je věnována způsobům analýz teplotních polí. Ačkoliv bych v této části očekával několik metod, jakými lze analyzovat teplotní pole, je zde uvedena pouze metoda konečných prvků a velmi stručný popis programu Ansys a Ansys Workbench. Kapitola 5 se skládá z teoretického výčtu parametrů asynchronního stroje. Další část diplomové práce je věnována modelu asynchronního stroje, který byl použit pro výpočty v Ansysu. Tato část je velmi stručná s velkým množstvím obrázků. V kapitole 6.2.4 je text týkající se okrajových podmínek, ale není zde uvedeno jaký typ těchto podmínek byl použit. Dále text neobsahuje popis umístění okrajových podmínek v geometrii. V kapitole týkající se výsledků je uvedeno několik obrázku rozložení teplotního pole v motoru, ale není zde uvedena žádná vypočítaná oteplovací či ochlazovací charakteristika. Naproti tomu je hned v následující kapitole obrázek 5-15, na kterém je naměřená oteplovací charakteristika motoru. Tato charakteristika by měla být uvedena až v části, která se týká měření. Tou je kapitola 7. Zde jsou dobře shrnuty postupy měření a použité přístroje. V kapitole 7.4 jsou pak zhodnoceny naměřené hodnoty. Výsledky jsou zobrazeny na grafech v této kapitole. U grafů je uveden čas v sekundách, zatímco v textu je čas uváděn v minutách. To zhoršuje přehled v dosažených výsledcích. Do grafů by bylo dobré vyznačit, kdy došlo k vypnutí stroje. Na obrázku 6-8 nejsou hodnoty z čidla Pt100 proložené. U popisu grafů často chybí háčky a čárky v popisech. Kapitola 7.5 je věnována měření pomocí termokamery. Vzhledem k tomu, že práce s termokamerou patří mezi jednu z hlavních částí zadání, je tato kapitola velice stručná. Zobrazení dvou termosnímků a jeden odstavec je podle mne nedostatečný. Rovněž zde není uveden postup získání emisivity pro tato měření. Poslední část je věnována pracovním charakteristikám motoru. V této kapitole jsou uvedeny pouze grafy bez konkrétního komentáře. Poslední obrázek 6-18 patří do jiné kapitoly. Celkově je práce zpracována vcelku dobře. Hlavním nedostatkem je malý prostor věnovaný měření pomocí termokamery. Vzhledem k tomu, že se práce s termokamerou vyskytuje v prvním a třetím bodu zadání, mělo by jí věnována větší část této diplomové práce. Po formální stránce se v práci vyskytuje několik nedostatků a samotný text obsahuje větší množství překlepů. I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 27814