PYSZKO, P. Bezpečnost databází MSSQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrba, Kamil

Student splnil všechny body zadání a znalosti získané zpracováním teoretické části úspěšně převedl do části praktické. Student se zabýval výkonnostními testy, bezpečností a optimalizací nad reálnými daty databázového systému MS-SQL. Kladně hodnotím zejména výstupy výkonnostních testů, které mohou být v praxi využity jako vodítko pro nasazení a optimalizaci databázových systémů. Výhrady mám k aktivitě studenta, který značnou část práce zpracovával až na poslední chvíli, díky čemuž utrpěla například přehlednost výstupů praktické části, jazykové nepřesnosti a občasné chyby členění kapitol (například popis databáze, se kterou student pracoval je nelogicky umístěn až téměř na konci praktické části, díky čemuž nezasvěcený čtenář nemá během čtení představu o konkrétním zaměření práce).

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Karásek, Jan

Student Pavel Pyszko vypracoval bakalářskou práci na téma Bezpečnost databází MSSQL. Zadání práce je zajímavé a na základě jejího zpracování může být učiněno základní doporučení pro nasazení a optimalizaci databázových systému v praktických aplikacích. Po formální stránce práce není na příliš dobré úrovni. V práci se vyskytují překlepy, jednopísmenné předložky na konci řádku, není dodržován trpný rod, jak je na technickou práci zvykem, místy není dodržena shoda přísudku s podmětem a jsou často používány anglické termíny. Členění práce také nepovažuji za příliš vhodné, jelikož popis samotných databází je uveden až ke konci práce. Samotná rešerše problematiky je založena na jedenácti literárních zdrojích, z nichž první zdroj je kniha Mistrovství v Microsoft SQL Server 2008, a ostatní zdroje jsou odkazy na internetové stránky technické podpory firmy Microsoft. Práce s literaturou je na velmi slabé úrovni, což potvrzují i následující fakty. Velká část teoretické rešerše je založena na zmiňované knize, z níž jsou slovo od slova vykopírovány věty, které v práci dávají dohromady celé kapitoly, např. kapitola bakalářské práce 4. Šifrování je vyfiltrována z kapitoly 7. Šifrování v systému SQL server zmiňované knihy. Byť je uveden zdroj, student si mohl dát aspoň tu práci, že zmiňovanou problematiku popíše vlastními slovy. Ledabylé zpracování práce potvrzuje i fakt, že téměř polovina literárních zdrojů [6-10], byla citována 29.5.2012, což bylo dva dny před termínem samotného odevzdání práce! Po odborné stránce musím ocenit úvod k praktické části, který může pomoci, pokud by někdo měl v úmyslu výsledky práce reprodukovat. Kapitola 9 zabývající se výkonnostními testy působí velmi nepřehledným dojmem a na jejím začátku bych ocenil nejen popis testovacích databázových tabulek a hardwaru, ale i samotných testovacích scénářů. Čtenář se v textu rychle ztratí, dokud nedojde ke kapitole 9.4, kde jsou přehledně v tabulkách uvedeny výsledky testování. Práci celkově hodnotím jako zajímavou, ale vzhledem k uvedeným skutečnostem ve formálním zpracování a celkové nepřehlednosti práce, nemohu práci hodnotit lépe než stupněm E/55 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 48216