AWADOVÁ, T. Hluková mapa v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem diplomantky bylo seznámit se s fyzikálními základy akustiky volných prostorů včetně atmosférické akustiky. Po prostudování metodiky měření hluku v městských aglomeracích a znalosti hygienických norem měla ve zvolené městské lokalitě provézt odpovídající měření hluku. Získaná data měla pomocí geografického informačního systému ArcView interpretovat ve formě hlukové mapy. Diplomanta se zadanému tématu věnovala s plným nasazením. Vlastní měření hluku prováděla v okolí vozovek na ulici Hradecká, Podnikatelská a Purkyňova. Výsledky měření byly zpracovány v GIS - ArcView aplikací nadstaveb Spatial Analyst a Geostatistical Analyst. Konfrontovány byly s výsledky získanými profesionálním pracovníkem z brněnské pobočky Zdravotního ústavu při využití SW prostředku CadnaA. Obojí výsledky jsou v práci doloženy. Předložená práce je zpracována pečlivě a s porozumněním dané problematice. Zadání bylo v plném rozsahu splněno, při porovnání metodiky měření a zpracování programem CadnaA ještě překročeno. Práci hodnotím - výborně a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Tématem předložené diplomové práce je tvorba hlukové mapy vybrané oblasti pomocí geografického informačního systému. Rozsah práce je 61 stran, přičemž úvodní kompilační část tvoří 32 stran. Úvodní kapitoly 2.1 – 2.5 pojednávají o fyzikálních a fyziologických aspektech zvuku. Je čerpáno a korektně citováno z odborné literatury a skript. V kap. 2.6 – 2.8 se autorka věnuje metodice měření hluku v aglomeracích, hygienickým limitům a základům tvorby hlukových map. Přehledně shrnuje hlavní poznatky ze studia nařízení vlády č. 272 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a vyhlášky MZČR č. 523/2006. Kapitola č. 3 je věnována seznámení se systémem ArcView a jeho nadstavbami, které jsou nutné pro tvorbu a vyhodnocení hlukových map. Následující kapitoly práce jsou již věnovány praktické části diplomové práce. Autorka v průběhu 3 pracovních dnů změřila ekvivalentní hladiny hluku pro denní dobu na 19 měřicích stanovištích v okolí ulic Podnikatelská a Purkyňova. Měření byla prováděna po dobu 30-ti minut, ekvivalentní hladina hluku pro 12h interval byla určena přepočtem podle vztahu zohledňujícího intenzitu dopravy v daném bodě. Pro měření byl použit hlukoměr NTi typ. ML1, jehož funkčnost autorka ověřila srovnáním se zapůjčeným zvukoměrem B&K typ. 2250 ověřeným ČMI. Naměřená data autorka zpracovala pomocí geografického informačního systému ArcView a jeho nadstaveb Spatial Analyst a Geostatistical Analyst. Nad rámec zadání provedla srovnání interpretace změřených dat pomocí univerzálního GIS ArcView a specializovaného GIS CadnaA, což považuji za podstatnou část přidané hodnoty této diplomové práce. Thuraya Awadová prokázala dobré znalosti v práci s GIS a v oblasti legislativy týkající se ochrany před nadměrným hlukem. Zadání práce je splněno. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 51827