KNĚŽÍNEK, P. Teplovodní výměník pro krbovou vložku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Na předložené diplomové práci je zřetelně patrné, že byla vypracována ve "zkráceném" režimu", protože student začal na vytvoření diplomové práce pracovat pozdě. Z toho vyplývá nejen špatná grafická úroveň práce a pravopisné chyby v ní obsažené, ale také celá řada nepřesných formulací. Ačkoliv lze souhlasit s tvrzením, že návrh výměníku byl složitý z důvodu absence podkladů pro jeho výpočet, na celkovém výsledku se negativně projevil zejména nedostatek času pro jeho optimalizaci díky pozdnímu zahájení výpočtů. Závěrečná část obsahující popis a vyhodnocení měření je pak zpracována na odpovídající úrovni a studentovi přinesla poznatky o průběhu a plánování experimentů, včetně měření, což bude moci využít při následném působení v energetické praxi. I přes výše uvedené výhrady předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a práci hodnotím známkou uspokojivě/D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Jedná se o experimentální práci, jejímž cílem bylo navrhnout, vyrobit a ověřit výměník pro krbová kamna. V úvodu práce je předložena standardní rešerše o krbových kamnech a možnostech jejich použití ve vytápění. Rešerši znehodnocují překlepy (chybějící mezery před jednotkami atd.) a absence jakéhokoli shrnutí či porovnání. Další částí je návrh výměníku. Výpočet je v některých místech zmatečný a s nepřesnostmi: např. na str. 46 je špatný výpočet hmotnostních podílů - autor zde ale počítá objemové podíly (zjištěno podle výsledku), pro výpočet je použit špatný vzorec (podíl vychází místo v % v kg/hod). Dále se zde počítá měrný objem, který je ale ve skutečnosti hmotnostní procento. Bohužel chyby v těchto základních veličinách se promítají do dalšího výpočtu. O kvalitě výpočtu napovídá i fakt, že výměník byl podle tohoto výpočtu navržen na 1,68 kW a jeho reálný výkon (podle měření) je 3,1 resp 2,87 kW. Nebyla ověřena tlaková ztráta výměníku, což by vzhledem k jeho konstrukci bylo záhodné. V poslední části je pak popis a vyhodnocení měření. Z celé práce je patrno, že jejímu zpracování nebylo dáno takové množství času, jaké by vyžadovala. Nicméně práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 50376