KUNORZA, M. Vřeteník pro zavěšení rotačního filtru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Bakalářská práce byla řešena v rámci projektu MPO - Diskové filtry pro čistírny odpadních vod. Veškeré práce byly provedeny zodpovědně a pečlivě. Student řešil zadaný problém zcela samostatně a iniciativně, bez výraznějších zásahů vedoucího bakalářské práce. Prokázal schopnost teoretického rozboru problému na základě dostupné literaatury. Na tento teoretický rozbor navazuje konstrukční a výpočtová část práce, která prokazuje značnou odbornou způsobilost autora. Práce je provedena na velmi dobré grafické úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazal, Pavel

Kvalitní práce, která přináší základní přehled situace v oboru, varianty možných řešení i kvalifikovaný výběr optimálního řešení. Poměrně značná část práce je zaměřena na problematiku měření součinitele smykového tření, včetně vyhodnocení reálných experimentů za podmínek suchého i mokrého kontaktu na površích s různým Ra. V závěrečné části je navrhnuto konstrukční řešení, včetně základního výpočtu. Jednotlivé části na sebe logicky navazují. Také formální část práce je vyhovující. Přivítal bych pouze doplnění výrobní dokumentace jednotlivých dílců, z nichž bude vřeteník sestaven.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50373