SOJKA, V. Design městského elektrokola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Práce se vyznačuje originálním technickým řešením dílčích částí- zejména jde o integraci představce a řídítek či netradiční řešení posuvných patek. Uložení baterie do spodní rámové trubky umožnilo tvarování, které se vyznačuje čistotou a elegancí a návrh výrazně odlišuje od stávající produkce elektrokol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zdařil, Zdeněk

Oceňuji už samotný výběr společensky velmi aktuálního tématu, jímž je problém individuální dopravy v městské aglomeraci. Po estetické stránce jde o nevtíravé civilní řešení neuplatňující progresívnost technického konceptu novou typologickou formou, ale spíše ji kamufluje, skrývá. Je otázka jestli by si proklamované ekologické ambice tohoto projektu nezasloužily ještě atraktivnější formu. Připouštím však i zvolenou cestu střídmého vzhledu konvenujícího s filozofií trvale udržitelného rozvoje a z něj plynoucí materiální skromnosti. Oceňuji elegantně kompaktní tvar integrovaného představce se zabudovaným sdruženým přístrojem. Problematické je dle mého soudu řešení spodní rámové trubky, vyrobené speciální technologií hydroformingu, následně z velké části odříznuté a znovu vyztužené vevařeným výztužným žebrem. Malý prostor, který takto pracně získáme má pro baterie poněkud nevhodný profil, rozdělený do dvou půlválcových segmentů. Decentní grafické řešení je adekvátní celkové tvarové uměřenosti. Menší výhradu mám k logu firmy a jeho umístění za hlavovou trubkou. Z konstrukčního hlediska se jedná o solidně propracovaný projekt, zohledňující i ergonomická a estetická kriteria. Obsáhlá a vyvážená textová dokumentace, graficky i obsahově kvalitní prezentační postery a kvalitně provedená maketa1:1, splňují předpoklady k úspěšnému obhájení diplomové práce. Diplomovou práci Bc. Vojtěcha Sojky navrhuji hodnotit známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37564