SVOBODA, O. Frikční a vzduchové podavače papíru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Práce má rešeršní charakter. Přestože k tomuto úzce zaměřenému tématu je velmi málo literatury, prokázal student schopnost orientovat se v problematice podávání papíru ve zpracovatelských strojích a správně zhodnotil jednotlivé principy řešení i trendy budoucího vývoje. Práce mohla být doplněna také patentovou rešerší. Zadání práce bylo splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Košťál, David

Student svou prací vytvořil kvalitní soupis vlastností a technologií používaných v oblasti podávání papíru. Samotná práce je kvalitní co se týče stylu textu a popsání výhod/nevýhod jednotlivých technologií. Tyto vlastnosti byli vysvětleny na konkrétních zařízeních pro přesnější popis, což považuji za přínosné pro jejich pochopení. Drobný překlep je ve vzorci na straně 14, kdy by jednotky průměru měli být též metry (pro výsledek v m/s). Jeden rozpor se objevuje i v závěru, kdy student přiznává, že nebylo možné vytvořit srovnání s konkurenčními stroji, což bylo záměrem práce. Přitom o několik řádků níže píše, že práce splnila zadaný úkol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50359