ROZUM, J. Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dohnal, Ivo

Předkládaná bakalářská práce je velmi dobře logicky uspořádána. Grafické zpracování je na dobré úrovni. Autor splnil rozsah a požadavky na danou práci. Zhodnocení jednotlivých metod využitelných pro výrobu dané součásti bylo provedeno na základě dostupných materiálů. Pouze u obr.16 je chybný popis – záměna pojmu 2 za 3. Práce je napsaná bez gramatických chyb a překlepů. Autor mohl u některých použitelných metod uvést orientační cenové srovnání výroby jednoho kusu dané součásti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50348