BRDEČKOVÁ, Z. Výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Studentka v průběhu řešení pracovala aktivně, svědomitě a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lidmila, Zdeněk

Sestavením své bakalářské práce splnila slečna Zuzana Brdečková bezezbytku všechny body zadání práce. Výsledkem zpracování bakalářského projektu je návrh technologie výroby inovovaného tvaru těsnící lišty, který je podložen výkresovou dokumentací nástrojů a podrobným technicko-ekonomickým zhodnocením. Z navrženého technologického postupu a konstrukce nástrojů je zřejmé, že zpracovatelka bakalářské práce vhodně využila zkušeností pracovníků výrobní společnosti se stávající výrobou řešené součásti. Vlastní práce obsahuje veškeré potřebné teoretické podklady, které jsou v druhé části práce využívány ke konkrétnímu řešení zadané problematiky. Zpracování jednotlivých kapitol svědčí o potřebné orientaci autorky v řešené problematice. Kladně je třeba hodnotit zejména návrh střižného a ohýbacího nástroje pro nově navržený tvar těsnící lišty a podrobné technicko-ekonomické zhodnocení, z něhož vyplynula výrazná úspora nákladů pro nový tvar a způsob výroby předmětné součásti. Po formální stránce je bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Text je přehledný, logicky uspořádaný, kvalitní obrázky vhodně dokumentují vysvětlovanou problematiku. Výtku vznáším k některým formulacím a chybám v textu, které vznikly nepozorností (např. s.15 …střižná síla … je dána součinem střižného odporu a střižné síly), a nejednotnému označování veličin (např. s.23 – úhel odpružení je označen i , vhodné by bylo sjednotit např. i označení tloušťky plechu)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50335