ŠTOL, M. Pohon motokáry elektromotorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Michal Štol pracoval na své diplomové práci zcela samostatně. Konzultací využíval zpočátku k vyjasnění tématu, v samém závěru pak k upřesnění některých sporných otázek řešení. Bohužel však v té době bylo již řešení práce poznamenáno velkým chvatem a drtivým nedostatkem času. Přesto se diplomantovi podařilo vytvořit reálný návrh náhrady spalovacího motoru elektromotorem v pohonu motokáry určené pro půjčovny k rekreačnímu využití. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Poměrně obsáhlá práce ing. Michala Štola se zabývá elektrickým pohonem motokáry. Tuto problematiku řeší ve dvou základních oblastech: v návrhu oblasti častí elektrického pohonu a v konstrukci mechanických částí komponent hnacího ústrojí. Co se týká návrhu elektrického pohonu, student v ráci prokázal dobrou orientaci v soudobých technických možnostech a výběr BLDC motoru je možno považovat za vhodný a odůvodněný. V části zabývající se mechanickou stránkou problému student provedl rozbor jízdních vlastností motokáry a dimenzování hřídele zadní hnané nápravy. Rozbor jízdních vlastností odpovídá požadavkům řešení, dimenzování hřídelí je provedeno na základě metod analytické pružnosti a pevnosti s využitím příslušných součinitelů a s řešením únavového namáhání. Tento přístup lze pro daný účel považovat za vyhovující. Stejně tak lze souhlasit s provedeným dimenzováním ložisek. Jak již bylo uvedeno, práce je poměrně rozsáhlá, je poměrně dobře logicky uspořádaná, úroveň grafických vyobrazení, týkající se např. VVÚ hřídelí je na dobré úrovni. Po formální stránce však práce obsahuje některé nedostatky, např. uvedení informačních zdrojů není v souladu s příslušnými normami. Závěry práce jsou výstižné a lze s nimi souhlasit. Cíle vyplývající ze zadání byly diplomantem splněny, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50333