MUSIKHINA, K. Detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychtárik, Milan

Cílem práce studentky bylo navrhnout a realizovat klasifikátor srdečních buněk v mikroskopickém obrazu založený na vybraných typech neuronových sítí. Studentka k práci přistupovala zodpovědně a pravidelně konzultovala dílčí výsledky. Na výsledné práci oceňuji především podrobný a relevatní teoretický úvod a detailní rozbor hodnocení úspěšnosti klasifikace použitými metodami, vyvozené závěry považuji za správné. Vytvořené uživatelském rozhraní, které implementuje metody popsané v práci, není příliš uživatelsky příjemné. Po formální stránce práce obsahuje drobné stylistické a gramatické chyby. Celkově považuji navržené cíle práce za bezezbytku splněné a s drobnými výhradami práci navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hrubeš, Jan

Studentka implementovala v prostředí MATLAB metody předzpracování obrazu pro detekci entit v obrazových datech a metody pro jejich klasifikaci založené na nuronových sítích. Práce obsahuje bohatý teoretický popis všech použitých metod. Na základě otestování těchto metod byl stanoven optimální postup pro detekci izolovaných srdečních buněk v mikroskopickém obrazu. Následuje srovnání různých metod klasifikace buněk na živé/mrtvé. Ze závěru vyplývá že záleží hlavně na správném předzpracování, klasifikátory jsou pak srovnatelné. Grafické prostředí programu je neuspořádáné a těžko použitelné. Některé termíny jsou špatně přeloženy (funkce logsig není logistická).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 19494