KOCIAN, O. Detekce komplexů QRS s využitím vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Diplomant spnil všechny požadavky formulované v zadání. Realizované varianty detektorů komplexů QRS ověřil na reálných signálech knihovny CSE a vyhodnotil jejich spolehlivost, která je velmi dobrá. Během řešení pracoval aktivně, pravidelně konzultoval dílčí výsledky. Práci považuji za přínosnou a přístup diplomanta hodnotím velmi kladně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Student Ondřej Kocian se věnoval zdánlivě vyřešené problematice detekce komplexu QRS v EKG signálu. V množství možných metod se zaměřil na moderní vlnkovou transformaci nabízející výhody obecně vedoucí k vysoké účinnosti detektoru a případně robustnosti - necitlivosti na rušení či tvarově odlišné komplexy. Je nutné poznamenat, že diplomant postupoval nadprůměrně systematicky a ve zvolené oblasti nastudoval veškeré relevantní otázky. Zejména obtížné problematiky matematického základu vlnkové transformace se zhostil výborně a dokázal vše potřebné stručně, ale jasně popsat. V práci zvlášť oceňuji systematické otestování detektoru na standardní knihovně a zvláště pak rozbor výsledků testů a vytvoření smysluplného závěru. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 19488