KERŠNER, O. Hluková mapa v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem diplomanta bylo vypracovat hlukovou mapu vybrané lokality při využití geografického informačního systému ArcView. Součástí práce měla být i analýza naměřených dat hluku s ohledem na přípustné hodnoty vymezené hygienickým předpisem. Diplomant se tématu věnoval po celou dobu s plným nasazením a iniciativně doplňoval výsledky práce novými poznatky jak z oblasti hygienických měření, tak odpovídajících metodik. Nad rámec zadání se věnoval i interpretaci výsledků s ohledem na nejistoty v predikci hladin akustického tlaku a porovnání se strategickými hlukovými mapami MZd ČR. Zadání práce bylo v plném rozsahu splněno, doporučuji k obhajobě a hodnotím : v ý b o r n ě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Předložená diplomová práce je zaměřena na zpracování digitální hlukové mapy vybraných lokalit v programovém prostředí geografického systému informačního systému ArcGIS. Kromě standardní 2D reprezentace hlukové mapy měl diplomant za úkol pokusit se i o její rozšíření do 3D. Úvod práce je věnován seznámení se s základními fyzikálními a fyziologickými aspekty hluku. Dále je v textu přehledně shrnuta a popsána metodika měření hluku v okolí pozemních komunikací podle zák. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 148/2006. Podstatná část práce je věnována popisu metod zpracování měřených dat pomocí nadstaveb GIS: Spatial Analyst a Geostatistical Analyst. Jsou rozebrány výhody a nevýhody různých druhů analýz a jejich vhodnost pro tvorbu hlukové mapy. Finální část práce je zaměřena na zpracování měření hlukových map okolí ulice Hradecké a Moravského náměstí v Brně. Pro všechny lokality dimplomant v GIS vytvořil hlukové mapy. Hluk v oblasti ulice Hradecké byl analyzován i z hlediska výškového profilu terénu. Zajímavým výstupem zpracování měřených dat je vypracování map pravděpodobnosti překročení výhláškou stanovených limitů. Pro všechny prováděné interpolace byly vypočteny nejistoty predikce hladin akustického tlaku, což dodává zpracování měření na váze. Vytvořené mapy byly porovnány se strategickými hlukovými mapami vypracovanými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Zadání práce bylo splněno a to v nadstandardní kvalitě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 19487