SOMER, J. Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nicák, Michal

Výsledná bakalářská práce studenta Jakuba Somera odpovídá jednotlivým bodům zadání v potřebném rozsahu. Zejména pokud přihlédneme ke značně skromné časové dotaci necelých dvou semestrů. Student se zprvu věnoval teoretické stránce projektu a přípravě pro praktickou část (návrh motivů, síta, materiály). Následně se věnoval praktickým experimentům a jejich vyhodnocení. Pracovní a konzultační aktivita studenta se postupně zvyšovala, přesto se mohla projevit větší samostatnost. Formální stránka práce je až na drobnosti na poměrně dobré úrovni. V teoretické části student použil doporučené materiály v angličtině. Předložená práce odpovídá úrovni bakalářské práce a student Jakub Somer prokázal schopnosti hodné bakaláře. Práci navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Švecová, Olga

Student Jakub Somer se ve své bakalářské práci věnoval problematice související s parametry spojů BGA na keramickém substrátu. Zadání práce odpovídá svým rozsahem i svou náročností požadavkům na bakalářský projekt. Předložená bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu. Z odborného hlediska má práce velmi dobrou úroveň. Student rozdělil práci do několika kapitol. Po stručném úvodu student v první kapitole, která je teoretická, věnoval pozornost metodám výroby kuliček, jejích osazení na substrát a reballingu. Druhá kapitola práce popisuje pracovní postupy a technologie, které byly použity v experimentální části. Poslední část práce pojednává o samotném experimentu a dosažených výsledcích. Menším nedostatkem je, že není popsané složení materiálů, které jsou používané v experimentu, ale je uvedeno pouze označení výrobce. A také není jasno, jaká metoda byla použita pro vyhodnocování experimentálních údajů. V závěru jsou shrnuty výsledky provedené práce a jsou zde uvedena doporučení pro optimalizaci technologie. Praktickou a teoretickou částí své práci student dokázal, že se dobře orientuje v řešené problematice. Formální stránka předložené bakalářské práce je na velmi dobré úrovni. Úroveň jazykové stránky práce je velmi dobrá, v práci se vyskytují chyby drobného charakteru. Grafická úprava celé práce je na velmi dobré úrovni. V práci použité a uvedené studijní prameny jsou vhodně vybrané. Předložená práce svým obsahem odpovídá úrovni bakalářské práce a student Jakub Somer vypracovanou bakalářskou prací prokázal schopnosti hodné bakaláře. Navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 40910