MAŇÁK, J. Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Student pracoval samostatně a zadání diplomové práce splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Hajný, Jan

Cílem práce je analýza senzorových sítí, jejich zabezpečení a návrh simulace modelu zabezpečení. Úvodní část týkající se vlastností bezdrátových sítí a vhodných metod kryptografie považuji obsahově za postačující. Velký problém práce zaměřené na bezpečnost spatřuji v zaměňování termínů "autentizace" a "autorizace" či "šifrování" a "kódování". Bohužel jsou takto termíny zaměňovány v průběhu celé práce. Spolu s dalšími nedostatky (označení jednotek, nevhodné formulace, gramatika) tedy formální stránka nesplňuje očekávaný standard. Obsahově lze kladně ohodnotit popis simulačního prostředí Castalia. Bohužel jsem nenalezl jeden z cílů práce, kterým je návrh simulace zabezpečení komunikace a ohodnocení efektivnosti zabezpečovacího procesu. V práci, jejíž název obsahuje přímo zabezpečení sítí, jsem nalezl jen velmi kusé informace o konkrétním bezpečnostním návrhu, jeho případné realizaci či modelování. Z výše uvedených důvodů tedy navrhuji 70b/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 21609