ŠTĚTINA, V. Návrh laboratorních úloh do předmětu Senzorové systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Student pracoval svědomitě a zadání vedoucího splnil. Práci hodnotím za B (80 b.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Jelínek, Mojmír

Student měl za úkol vytvořit 5 laboratorních úloh do předmětu zabývajícího se bezdrátovými senzorovými sítěmi. V úvodu přehledně popsal důležité technologie, se kterými budou studenti v laboratoři pracovat. Následně popisuje již konkrétní návod pro laboratorní úlohy. Neměl jsem možnost vyzkoušet si popsané v praxi, nicméně úkoly jsou popsány dobře a je vidět, že student problematice rozumí. Cíl práce je tedy splněn v plné míře. Z formálního hlediska bych vytknul jen nepřehledný a místy nestandardní seznam literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 21610