VÁLEK, P. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Miloš

velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B velmi dobře
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A výborně
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C dobře
Odborná úroveň navrhované části C dobře
Přínos a praktické využití návrhu B velmi dobře
Iniciativa a samostatnost při zpracování A výborně
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A výborně
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D uspokojivě
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šmerda, Antonín

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10712