ARCHALOUS, J. Posouzení problematiky přečerpávacích vodních elektráren [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sloupenský, Zdeněk

V kontextu se zadáním práce student nejprve uvedl rozdělení vodních děl např. podle umístění, výkonu. Dále rozdělil vodní turbíny podle tlakových poměrů na oběžném kole a směru proudění kapaliny ve stroji. Následuje krátký popis některých typů vodních turbín. Popsal princip činnosti PVE a jejich funkce v elektrizační soustavě. Dále jednotlivá používaná strojová uspořádání spolu s jejich výhodami a nevýhodami a také představil jednotlivé PVE v České Republice. Na konci bakalářské práce je poměrně rozsáhlý a propracovaný matematický aparát sloužící k výpočtu celkové účinnosti cyklu PVE Dlouhé stráně. Po celou dobu vypracovávání bakalářské práce pracoval student velmi samostatně, pečlivě, s dobrým využitím doporučené literatury. Prokázal velkou samostatnost a schopnosti při vyhledávání informací a zdrojů potřebných pro získání kvalitních vstupních dat a jejich následném využití při výpočtu. Zcela naplnil požadavky zadání, a proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Himr, Daniel

Student v celém rozsahu splnil podmínky zadání. Jednoduše a přehledně uvedl základní rozdělení vodních děl a turbín, které se v nich využívají. Zde by se ovšem dala vznést jedna námitka. Přetlakové turbíny nemusí být nutně umístěné pod úrovní spodní hladiny, jak je uvedeno v kapitole 3.2, ale mohou být i nad ní. Dále je v práci srozumitelně vysvětlen princip a účel přečerpávání a vše je doplněno ukázkovým výpočtem účinnosti jednoho cyklu. Při tvorbě nějakého dalšího podobného díla bych doporučil pohlídat si barvu textu, trošku tím trpí jinak pěkné grafické zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20141