BAJGAR, A. Optoelektronický senzor polarizačního stavu prošlého světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Tománek, Pavel

Aleš Bajgar pracoval na projektu dosti usilovně v průběhu školního roku 2008/09. Téma pro něj i pro mne bylo zcela nové, které se jevilo vysoce aktuální, a jak se v průběhu roku ukázalo, jako téměř neprozkoumané. Množství publikací se zabývá studiem změny polarizačního stavu světla či prostým a mnohonásobným odrazem na anorganických částicích, případně na živých buňkách. Prakticky však neexistuje literatura, která by zkoumala optické vlastnosti neživých buněk potravin, a už vůbec žádná, která by studovala problémy stárnutí potravin jinou než biologickou a chemickou cestou. K dosažení plánovaného cíle musel prostudovat dosti značný počet publikací, které se jen okrajově dotýkaly dané problematiky, ale přinesly značné poznatky obecné, které také v průběhu zimního i letního semestru zapracoval do projektu i bakalářské práce. Takže projekt se zabýval změnami základních charakteristik světla v případě prošlého světla, zejména změnami jeho polarizačního stavu se stárnutím vzorku. S relativně jednoduchými pomůckami realizoval Aleš Bajgar měřicí pracoviště a provedl experimentální měření. Teoretickou část a prvotní výsledky měření shrnul do své práce. Práce je přehledně uspořádána do 8 kapitol. Jádrem práce je šestá a sedmá kapitola, které přinášejí výsledky měření (to ale nebyl jediný cíl projektu, spíše v tomto stádiu šlo o pochopení základních principů, které by mohly být využity v průběhu dalšího studia). Práce je zpracována na slušné úrovni po stránce formální i grafické, rozsah práce odpovídá požadavkům. V průběhu práce vznikla publikace, která se týkala některých aspektů této problematiky: TOMÁNEK, P.; MIKLÁŠ, J.; BAJGAR, A.; GRMELA, L.; DOBIS, P.; BRÜSTLOVÁ, J. Sensor of back-scattered light polarization in body cells, In Optical sensors, Proc. of SPIE, Bellingham, USA, 2009, vol. 7356, paper 735685-09, 9 s., ISSN 0277-786X Tato práce byyla prezentována J. Miklášem - studentem FEKT - formou posteru na prestižní akci SPIE Europe Symposium on Optics and Optoelectronics, konané v Kongresovém centru Praha 20.-23..4.2009 a byla oceněna čtvrtým místem ve studentské soutěži v konferenci Optické senzory. O tuto práci projevili výrazný zájem jak šéf sekce Fotoniky Evropské komise Dr. John Magan, v souvislosti s projektem EU "Kvalitní potraviny", tak i několik zástupců americké armády i účastníci dalších paralelně probíhajících konferencí sympozia. Asi jsme s problematikou optického studia kvality potravin píchli do citlivého místa. Vyvíjená metoda i její experimentální ověření vykazují původní přínosné části, které je možné dále rozpracovávat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce B 17/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Splnění zadání A 47/50
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Rampl, Ivan

Pan Aleš Bajgar měl za úkol navrhnout v rámci své bakalářské práce optoelektronický senzor pro vyhodnocování polarizačního stavu prošlého světla. V úvodní části práce rozebral fyzikální zákony, které se daného problému týkají. Z textu je zřejmé, že se s podstatou řešené problematiky dobře seznámil, protože text je srozumitelný, výstižný a nezabíhá do zbytečných podrobností. V další části práce se pak zabývá vlastním experimentálním optickým systémem. Jednak je zde popis vysílací a přijímací části a dále jsou pak zmíněny typy laserů jako možných zdrojů pro vysílací část experimentálního optického systému. Poslední kapitolu tvoří experimentální výsledky a jejich diskuse. Zadání bakalářské práce bylo zcela jistě splněno. Formální zpracování práce je na vysoké úrovni. Kvalitní obrázky, text bez překlepů, popis rovnic a i vložené obrázky svědčí o tom, že této bakalářské práci byla věnována velká péče. Seznam literatury ukazuje, že literatura byla hojně pro její řešení využívána. Předložená bakalářská práce splnila zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 21671