ČECH, M. Signalizace technologie IP Multimedia Subsystem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mácha, Tomáš

Student se ve své práci zaměřil na architekturu IMS (IP Multimedia Subsystem). Byla vytvořena jednoduchá experimentální síť v programu SDS od společnosti Ericsson, pomocí které byly uskutečněny VoIP hovory. Následně student vytvořil jednoduchou Java aplikaci, která funguje jako IMS messaging klient. Student se měl ve svém řešení práce více zaměřit na samotnou signalizaci technologie IMS. Chybí také podrobnější analýza přenášených zpráv potřebných k uskutečnění hovoru. Student pracoval samostatně a zadání bakalářské práce bylo z větší části splněno. Avšak vzhledem k uvedeným nedostatkům navrhuji známku velmi dobře, B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Stančík, Peter

Zadání práce bylo splňeno jak v teoretické tak v praktické části. Práce je na velmi dobré odborné úrovni. V praktické části navíc student implementovat IMSM klienta, což bylo nad rámec zadání. Ve formálním zpracování jsem také nenalezl větší nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/92b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 21652