ŘEZNÍČEK, M. Inovace měřicího pracoviště pro měření solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci bylo seznámit se s metodami pro detekci defektů ve funkční struktuře solárních křemíkových článků, seznámit se se stávající metodou LBIC a navrhnout hardwarovou a softwarovou úpravu měřícího pracoviště se zaměřením na ovládací část pohybu plotru. Na novém pracovišti provést měření a srovnat se stávajícím zařízením. Student Bc. Martin Řezníček se podílel na inovaci měřícího zařízení LBIC převedením ovládacího software řídícího plotru Mutoh IP210 ze stávající podoby do prostředí LabView 8.5 a společně se svým kolegou Bc. Radovanem Ročkem realizoval nový měřící systém LBIC pro diagnostiku solárních článků. Funkčnost tohoto zařízení ověřil na vybraných vzorcích a výsledky porovnal s předchozím zařízením. Na základě experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 42 stran včetně seznamu použité literatury, obrázků a použitých symbolů. Práci doplnil jednou stranou příloh. Práce je rozčleněna do osmi hlavních kapitol. Teoretická část zahrnuje úvod do problematiky studia solárních článků, teorii fotovoltaického jevu, seznámení s možnými defekty a vadami, které ovlivňují činnost těchto zařízení. Praktická část popisuje stávající pracoviště LBIC v laboratoři fotovoltaiky UETE FEKT a pracoviště LBIC v laboratořích firmy Solartec s.r.o. Dále je navržená modifikace a modernizace pracoviště v laboratoři UETE a její realizace. Naměřené výsledky dále porovnává s výsledky předchozího pracoviště a popisuje. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práce má značný význam pro sledování vlastností křemíkových krystalických solárních článků. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou v ý b o r n ě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Křivík, Petr

Student ve své diplomové práci popisuje teorii fotovoltaického jevu, výrobu solárního článku a klasifikaci defektů vznikajících při výrobě nebo až při zpracování článku. V práci jsou popsány a vyobrazeny také metody pro detekci defektů. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat modifikaci měřicího pracoviště pro detekci defektů metodou LBIC s cílem zrychlení a zkvalitnění měřicího procesu, k čemuž byl využit jednak nový rychlý multimetr Agilent 34401A a jednak nový počítač. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. V práci jsem nalezl několik drobných nedostatků. Obr. 10 a 11 jsou stejné - není zde vyznačena polarita ss zdroje. Na obr. 19 chybí blok zpracování a vykreslování dat pro porovnání s obr. 22. Str. 32, tab. 4 - při popisu pracoviště bych doporučil použít místo slova Agilent (název firmy) např. slovo multimetr. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a zadání diplomové práce bylo splněno. Výsledné zařízení lze použít pro rychlejší detekci defektů metodou LBIC. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Splnění požadavků zadání A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 21696