PAVLÍČKOVÁ, L. Rotační kvadratické plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lovečková, Mája

Práce je koncipována jako studijní materiál o rotačních kvadratických plochách se zaměřením pro konstruktivní geometrii. Autorka v úvodní kapitole uvádí základní pojmy na rotačních plochách, formuluje tvrzení, která o těchto pojmech platí, a která jsou využita v dalším textu. Ve druhé nejrozsáhlejší kapitole práce popisuje jednotlivé rotační kvadratické plochy (definice, základní vlastnosti, obrys, rovinné řezy, tečná rovina a analytické vyjádření). Teorie je doplněna řešenými příklady s postupem konstrukce a vhodnými názornými obrázky. Ve třetí kapitole jsou vyjmenovány nerotační kvadratické plochy včetně implicitních rovnic a obrázků kreslených v programu Maple, poslední čtvrtá kapitola se zaměřuje na některé aplikace kvadratických rotačních ploch v technické praxi. Obsah práce plně splňuje její zadání a její cíl. Studentka pravidelně docházela na konzultace, pracovala samostatně, pečlivě, svědomitě a odpovědně. Text práce je uspořádán přehledně, obrázky jsou vytvořeny s použitím softwaru AutoCAD, konkrétní příklady jsou řešeny v Mongeově promítání a jsou doplněny postupem konstrukce. Kreslené obrázky a postupy řešení považuji za velký přínos a klad této práce. Uvedená použitá literatura je v textu vhodně interpretována, obrázky jsou názorné. K jejich nakreslení bylo nutno uplatnit nejen dobrou znalost zobrazovací metody Mongeovo promítání, ale také schopnost pracovat s geometrickým systémem AutoCAD. Vzhledem ke způsobu zpracování daného tématu může být práce využita jako studijní materiál rozšiřující učivo předmětu Konstruktivní a počítačové geometrie, ale také vzhledem k uvedenému analytickému vyjádření kvadratických rotačních ploch (implicitní rovnice a rovnice parametrické) i v předmětu Matematika. Autorka prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje a je schopna ji zpracovat přehledně a srozumitelně. Předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chvalinová, Ludmila

V posuzované bakalářské práci autorka uvedla definice a popsala základní vlastnosti rotačních ploch, konstrukce jejich rovinných řezů, tečných rovin a zobrazení v Mongeově promítání. V závěru se zmínila též o nerotačních kvadrikách a o použití kvadrik v technické praxi. Text, napsaný přehledně a srozumitelně, doprovodila názornými obrázky vytvořenými na počítači s využitím programu Maple a AutoCAD. Práce může být využita jako studijní opora předmětu 1KG, čímž studentka v plné míře splnila zadání. Písemná úprava bakalářské práce je na velmi dobré úrovni. Grafické zpracování mohlo občas dosáhnout lepší úrovně. V textu se vyskytly drobné chyby. Některé uvádím: V obsahu vymizelo rozdělení na kapitoly. str.5 y = y(t)sin u …., má být y = x(t)sin u ….,str.7 stačí řez kulové plochy … str.9 sklopením…do půdorysny…, ale bylo to sklopením do roviny rovnoběžné s půdorysnou str.13 nahoře doplnit - mezi body eliptického řezu … str.22 stručněji šlo zapsat nárysem kruhové podstavy je úsečka, půdorysem postavy elipsa… str.39 hrdelní kružnice nemá být uvedena, protože na RHD hrdelní kružnice neexistuje. Na str.13 a 15 by se mělo důsledně nahradit slovo povrchová za tvořicí. Na str.45 u odstavce 4. by neměly být dolní indexy pro nárys, protože je popisována situace v prostoru, naopak v odstavci 5. se jedná o bod T2(dvojka je dolní index) .Obdobně na str.50 má být bod M2 . Na str. 59 je psáno „tvar hyperboloidu“, ač v předchozí větě je správně uvedeno, že se o hyperboloid nejedná. Do některých obrázků se vloudily nepřesnosti. Např. na str. 15 v obr. 2.3. je nepřesně osa ve sklopené rovině, na str. 40 v obr. 6.1. a 6.2. jsou hyperboly nepřesně – odklánějí se od asymptot, parabola na obr.6.8. je též sestrojena nepřesně. Na str.27 je hlavní přímka 1.osnovy značena stejně v obrázku i v textu, ale jedná se o dvě různé přímky, které by měly být odlišeny svým názvem. Též některé typy čar nejsou sestrojeny správně. Vadou je i nejednotné používání typů čar, např. o2 je někdy plně, jindy čerchovaně, viz obr.3.2. a 3.3. (schází i označení V2). Výše uvedené chyby však nejsou podstatné. Celkově lze tuto práci hodnotit kladně. Autorka zde prokázala schopnosti zpracovat za pomoci odborné literatury danou tematiku správně a přehledně. Přínosem jsou i její originální obrázky doprovázející text. Doporučuji bakalářskou práci studentky Lenky Pavlíčkové k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28793