OUJEZSKÝ, V. Technologie pro zajištění kvality služeb v IP sítích a jejich vzájemná spolupráce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Student i přes určité komplikace při realizaci praktické části splnil hlavní body zadání. Student pracoval samostatně a odvedl velké kvantum práce. Teoretická část práce je poměrně obsáhlá avšak místy lehce nepřehledná. Některé formulace jsou nepřesné a doporučil bych také logičtější navazování jednotlivých kapitol. V některých částech dokonce teoretický popis překračuje rámec zadání. Praktická část práce je místy také lehce nepřehledná a některé formulace jsou nejasné. Student mohl věnovat větší pozornost popisu jednotlivých nastavení, neboť některé jeho kroky nejsou vůbec okomentovány. Určité výtky mám také k formální stránce práce, kde se nachází několik gramatických chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Skořepa, Michal

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích, konkrétně modely integrovaných a diferencovaných služeb a jejich vzájemné spolupráce. V teoretické části práce, která je velmi rozsáhlá, student rozebírá současné teoretické poznatky o zajištění kvality služeb. Student zde však uvádí mnoho tvrzení, která nejsou ničím podložená a navíc jsou často ne zcela správná. Z práce vyplývá, že student se v problematice dobře orientuje, ovšem struktura práce především v teoretické části není příliš logická, čtenář v při čtení snadno ztratí orientaci. Práce působí značně nepřehledně. V praktické části student vytvořil v emulačním prostředí testovací síť pro analýzu mechanizmů uvedených v teoretické části. Je zde uvedeno, že některé části testované sítě jsou emulovány a některé prvky jsou reálné, což ovšem není patřičně objasněno. Diskuze výsledků analýzy by si také zasloužila větší pěčlivost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 21682